A-ordning betyder at boligen ved indflytning fremstår med nyistandsatte vægge og lofter, og at lejer i boperioden selv står for den indvendige vedligeholdelse.

VAB har bolighed for at afvise en ansøger hvis vedkommende har gæld til os i forbindelse med et tidligere lejeforhold, eller hvis der bor flere end to personer pr. beboelsesrum.

Du er bolighavende hos os, når du har en lejekontrakt som både er underskrevet af dig og VAB, og du har opfyldt de forpligtelser der knytter sig til denne, betaling af indskud, husleje mv. og når boligen du bor i ikke er opsagt.

Din anciennitet er udtryk for hvor længe du har stået skrevet op hos VAB, jo længere anciennitet du har, desto bedre mulighed har du for at få en bolig. Du skal betale for at blive skrevet op på vores venteliste, og betaler herefter et ajourføringsgebyr hvert år for at beholde pladsen. Du kan få flere informationer på Ventelisteregler.

 

B-ordning betyder at boligen ved indflytning ikke er nystandsat, i stedet knytter der sig en vedligeholdelseskonto til boligen. VAB har ingen boliger med B-ordning.

Boligstøtten består enten af boligydelse som vedrører de lejere som får social pension, og boligsikring til øvrige lejere. Det er Udbetaling Danmark som afgør om man er berettiget til boligstøtte, blandt andet i forhold til boligens størrelse, huslejens størrelse, hvor mange der beboer boligen samt indkomst og formueforhold. Du kan få flere informationer på Borger.dk

Som udgangspunkt vil du få tilbud om bolig sendt pr. mail, hvis du ikke har mulighed for dette, vil du kunne modtage tilbud pr. brev.

Når du er skrevet op på vores venteliste får et et brugernavn og et kodeord, som du skal bruge for at logge ind og se din status på ventelisten, og evt. tilføje/ændre dine ønsker.

Det er lovpligtigt at der er udarbejdet energimærkninger på vores boliger, du har mulighed for at se denne under de enkelte afdelingers dokumenter.

Flytteprocenten er udtryk for hvor mange fraflytningdr der er i gennemsnit på den afdeling og den type bolig du søger.

Når du fraflytter din bolig, vil der blive indkaldt til et fraflytningssyn. Her vil en syns-inspektør evt. sammen med dig gennemgå lejligheden med henblik på hvad der skal ske af istandsættelse, og hvad der er nornalistandsættelse og hvad der evt. er misligholdelse.

Du kan læse mere om hvad du skal huske inden fraflytningssynet i vores flyttebrochure.

Frigørelsesdatoen er den dato hvor du ikke længere hæfter for husleje og forbrug i boligen, når du modtager en bekræftigelse på din opsigelse af boligen, vil frigørelsesdatoen fremgå af denne.

Det koster et årligt gebyr at stå på ventelisten (pt. 50,-) - uanset om du står som aktiv boligsøgende eller du har sat din bosøgning i bero. Så længe du betaler dette gebyr bevarer du din anciennitet.

Når du flytter ind i bolig, vil der blive afholdt et indflytningssyn. På synet vil en inspektør fra VAB og lejer gennemgå boligen, med henblik på om der er fejl eller mangler som skal udbedres. Hvis det viser sig at der er nogle fejl som ikke bliver udbedret (ikke anses for værende til væsentlig gene) vil disse blive noteret ned, således at lejer ikke hæfter for disse vedr evt. senere fraflytning.

Såfremt lejer ikke har mulighed for at deltage i et indflytningssyn, vil der blive fremsendt en mangelsituation, som skal udfyldes og returneres inden en given frist, når VAB modtager denne retur vil der blive vurderet om der er forhold som skal udbedres med det sammen, eller der er tale om forhold som noteres, således at lejer ikke hæfter for disse vedt. evt. senere fraflytning.

Opsigelse af en bolig skal ske skriftligt og være underskrevet, det skal endvidere fremgå hvornår boligen er ryddet og rengjort, sådan at vi kan forsøge at genudleje den så hurtigt som muligt. Der vil blive fremsendt en kvittering på opsigelsen hvoraf frigørelsesdatoen fremgår.

Din placering på ventelisten, er et her og nu billede. Hvis du fx. står nr. 1 er det ikke sikkert du får den næste ledige bolig i pågældende afdeling. Det hænger sammen med at vi har aftaler med de forskellige kommuner, hvor en del af de ledige boliger går til kommunens venteliste. Din placering kan også ændre sig hvis et medlem der har stået passiv, gør sig aktiv og dermed kommer foran dig på listen hvis personen har været skrevet op længere tid end dig. Endelig har VAB også en intern venteliste (lejere som bor hos VAB i forvejen), som kommer foran de eksterne.